Rechten / Privacy / Verklaring Toestemming

Privacyverklaring

 

 

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Dimawi fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-10- 2018

 

 

Dimawi fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Dimawi fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@dimawi.nl

 

Beeldrecht

 

Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. - Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/mag-je-nog-fotos-maken-en-publiceren-na-de-avg/

© Charlotte's Law

 

Tijdens de trainingen, wedstrijden en sport gerelateerde activiteiten en enige andere activiteiten  kunnen foto’s en video’s genomen worden van acties en sfeerbeelden waarop leden van sporters of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, op de website en/of app en/of sociale media van Dirk Wiese / Dimawi verschijnen.

Indien bij betrokkenen, die herkenbaar op beeldmateriaal voorkomen, hiertegen bezwaren bestaan, kan dit viadimawi.nl kenbaar worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan onverwijld worden verwijderd.

Leden kunnen zelf hun foto toevoegen op website en/of app ten behoeve van identificatie. Zelf toegevoegde foto’s mogen door Dirk Wiese / Dimawi gebruikt worden.

 

Persoonsgegevens die Dimawi fotografie verwerkt

Dimawi fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.dimawi.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement

– Internetbrowser en apparaat type

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.dimawi.nl en/of dienst Dimawi fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@dimawi.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Dimawi fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)

– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email

– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Jouw betaling af te kunnen handelen

– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dimawi fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Farcows fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Dimawi fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Account op de website: totdat jij deze opzegt

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Dimawi fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Oypo is zo’n partij met bewerkersovereenkomst. Ik ontvang echter geen enkele persoonsgegeven. De gehele transactie van aankoop tot en met verzending gaat via hun systeem.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Dimawi fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dimawi fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dimawi.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Dimawi fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Dimawi fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@dimawi.nl

 

Privacyverklaring

 

This privacy statement (because of the GDPR) applies to the services of Dimawi photography. By using this website you agree to accept the privacy policy. This page was last modified on 15-10-2018

Dimawi photography is aware that you trust me and see it as her responsibility to protect privacy. Dimawi Photography respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

On this page you will find out what data is collected, what this data uses and how it improves your user experience when you use my website. If you have any questions or comments, please send an email to info@dimawi.nl

Portretrecht

 

Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Het portretrecht geldt ook voor andere soorten afbeeldingen, zoals tekeningen en schilderijen.

 

Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Voor de vraag of iets een portret is zijn dus niet alleen de gelaatstrekken van de geportretteerde van belang. Ook een typerende lichaamshouding, bepaalde attributen of de omgeving kunnen een rol spelen. Als het gezicht van de geportretteerde onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit van die persoon uit andere aspecten van de afbeelding kan blijken, kan toch sprake zijn van een portret in de zin van het auteursrecht.

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet. De wet maakt onderscheid tussen twee verschillende situaties:

- het portret dat in opdracht is gemaakt ,

- ofwel het portret dat niet in opdracht is gemaakt.

 

Portret in opdracht

 

Als een portret in opdracht is gemaakt, dan is voor publicatie zonder meer toestemming van de afgebeelde persoon nodig.

De maker van het portret heeft wel het auteursrecht, maar ook hij mag het portret niet publiceren zonder toestemming van de geportretteerde.

De geportretteerde mag op zijn beurt een paar kopieën maken voor zichzelf en voor familie en vrienden, bijvoorbeeld van de foto's van een bruidsreportage. Ook mag hij zijn in opdracht gemaakte portretten beperkt gebruiken voor publicaties, zolang de naam van de fotograaf erbij wordt vermeld. Voor commercieel of ander gebruik van zijn portret heeft hij wel toestemming van de fotograaf nodig.

 

Derden moeten voor publicatie van een in opdracht gemaakt portret dus toestemming vragen aan de geportretteerde én aan de maker van het portret.

 

Na het overlijden van de geportretteerde kunnen ook nabestaanden zich op het portretrecht beroepen.

 

 

Portret niet in opdracht

 

Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Zo kunnen twee personen gefotografeerd zijn als een stelletje terwijl zij dat niet zijn. Een redelijk belang kan ook een financieel belang zijn, bijvoorbeeld bij (bekende) personen die geld kunnen verdienen met hun portret. Een t-shirt verkopen van een door u gefotografeerde popster tijdens een concert, mag dus waarschijnlijk niet zonder zijn of haar toestemming.

Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist de rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht in de krant kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat hij in de krant staat. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.

 

Het is meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat aan personen die toevallig in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die deze toevallig gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in belang van toevallige passanten in een winkelstraat en van willekeurige badgasten op een strand tijdens een warme, zomerse dag. Bij twijfel is het beter toch vooraf toestemming te regelen.

 

Vaste camera's ophangen in de openbare ruimte mag overigens niet, tenzij dit duidelijk is aangekondigd. Ook stiekem fotograferen of filmen in niet-publieke ruimtes is natuurlijk niet toegestaan.

Persoonlijkheidsrechten


Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe, persoonlijke band. De reputatie van de auteur wordt immers door zijn werk(en) bepaald. De Auteurswet geeft bijzondere rechten die deze reputatie beschermen: de zogenaamde persoonlijkheidsrechten (ook wel 'morele rechten' genoemd).


Deze rechten houden in dat de maker van het werk bezwaar kan maken als zijn werk bijvoorbeeld onder een andere naam dan zijn eigen wordt uitgegeven. Ook kan de maker optreden als zijn werk door anderen wordt verminkt of aangetast. Denk bijvoorbeeld aan een dikke rode streep die iemand door een schilderij heen zet, of een beeldhouwwerk dat in twee helften wordt gesplitst zonder dat eerst aan de maker te vragen. Bovendien kan de maker zich verzetten tegen andere wijzigingen die in het werk worden aangebracht, maar dat alleen als het verzet niet in strijd is met de redelijkheid.


De maker kan zich ook verzetten tegen eventuele aantastingen van zijn werk door de exploitant ervan. Een auteur hoeft bijvoorbeeld niet te dulden dat de uitgever zijn verhaal zo verandert of vervormt dat hij er redelijkerwijs niet meer achter kan staan. Of een illustrator kan optreden als een illustratie zonder zijn naam, of onder andermans naam verschijnt.

Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen. De maker houdt altijd zijn persoonlijkheidsrechten, ook als hij zijn auteursrechten bijvoorbeeld aan een uitgever heeft overgedragen. Wel kan eventueel afstand worden gedaan van een deel van de persoonlijkheidsrechten. De auteur spreekt dan bijvoorbeeld met de uitgever af dat hij zich niet zal verzetten tegen het weglaten van de naamsvermelding of tegen het aanbrengen van wijzigingen in het werk.

Van het recht om bezwaar te maken tegen verminking of aantasting van een werk of tegen het wijzigen van de naam van de auteur kan echter nooit afstand worden gedaan. Dit persoonlijkheidsrecht behoudt de maker dus altijd.


Een uitzondering geldt voor de personen die aan een film hebben meegewerkt. Van hen wordt verondersteld dat zij afstand hebben gedaan van het recht om zich te verzetten tegen het aanbrengen van wijzigingen in hun bijdragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Na het overlijden van de auteur gaan de auteursrechten automatisch over op de erfgenamen of een andere partij die de auteur in een testament heeft aangewezen. Persoonlijkheidsrechten vererven echter niet vanzelf. De auteur kan wel testamentair iemand aanwijzen die na zijn overlijden zijn persoonlijkheidsrechten kan uitoefenen. De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) heeft voor dat doel een codicil ontworpen. Het codicil is gratis te downloaden via de website van de BNO.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Lees meer
Accepteren